A l g e m e n e  v o o r w a a r d e n

algemeen

Zodra u een abonnement activeert, workshop, losse les of een strippenkaart aanschaft, wordt u lid van Studio Namaste. (hierna ‘SN’).

artikel 1

Voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SN. SN is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een Afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SN te zijn ontvangen.

artikel 2

U gaat het lidmaatschap aan voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw lidmaatschap 1 maand geldig is vanaf de ingangsdatum. Indien u uw abonnement niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk, via aangetekend schrijven opzegt, wordt uw lidmaatschap automatisch met één maand verlengd. Wanneer een afzegging na het eerste van de maand word aangekondigd, dan gaat op kalendermaand opzegging in per de 1e van de daarop volgende maand. Losse lessen en workshops zijn een lidmaatschap van 1 dag. De Proefmaand is geldig voor 30 dagen, zonder verplichting om te verlengen. Restitutie op de Proefmaand is niet mogelijk. 

artikel 3

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, bij vooruitbetaling te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement opeisbaar en dient deze binnen 7 dagen na opeisbaarheid aan SN te voldoen. Indien SN over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijk incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

artikel 4

Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag SN administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

artikel 5

U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld of de kosten van de losse les, workshop of [zwangerschapsyoga]strippenkaart. In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan het abonnement opgeschort worden(dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie). Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht en alleen wanneer het langer dan 8 weken in beslag neemt. De betalings-verplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaat-schapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Annuleren en restitutie van workshops:

  • Annuleer je meer dan een maand voor aanvang dan krijg je van ons 100% retour.

  • Annuleer je 2 weken voor aanvang dan krijg je 70% retour.

  • Annuleer je 1 week voor aanvang dan krijg je 50% retour.

  • Latere annulering: geen restitutie.

artikel 6

SN is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen (hier wordt over gecommuniceerd via een nieuwsbrief). Tevens is SN gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen te melden bij de eigenaar.

artikel 7

Het inhalen van lessen is mogelijk. Het les te goed komt per periode van 1 kalender maanden te vervallen. Lessen kunnen binnen dezelfde kalendermaand worden ingehaald.

artikel 8

Te allen tijden gelden de gebruikelijk huisregels van SN. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. SN is bevoegd de lestijden van onderdelen tijdelijk of blijvend te wijzigen en de studio geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomermaanden en kerst periode gaat YSB een aantal weken dicht en kan daarnaast een aantal weken werken met een aangepast rooster. In de abonnements- gelden zijn deze vakantie weken reeds verrekend. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de gehele overeenkomst aan.

artikel 9

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van SN geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. SN is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens SN.

artikel 10

Op alle door SN gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Overeenkomsten tussen het Lid en SN kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Wij werken met de boekingssoftware van Eversports Manager. Met betrekking tot jouw gegevens in deze software hebben we een verwerkingsovereenkomst met Eversports Manager gesloten. Jouw gegevens worden beschermd volgens de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Studio Namaste
Tuinweg 24
5061 HM Oisterwijk

+31 [0]6 538 70 803 | info@studionamaste.nl
KvK 70111693 | btw-id NL002410352B82

Schermafbeelding 2020-05-14 om 17.33.06.

© 2017 Studio Namaste | yoga & clean living